RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Forma prawna

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 13

 

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury.
Biblioteka posiada osobowość prawną.

Treść uchwały Nr V/42/07 Rady Gminy w Biesiekierzu w dnia 23 marca 2007 roku:

 

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

 

Na podstawie:
- art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337),
- art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658),
- art. 8 ust. 2, pkt 2, art. 11, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( j.t. Dz.U.Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) – Rada Gminy w Biesiekierzu uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz, zwaną dalej Biblioteką.
Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2
Siedziba Biblioteki mieści się w miejscowości Biesiekierz, jej Filie w miejscowościach: Stare Bielice, Świemino, a terenem działania jest obszar Gminy Biesiekierz.

§ 3
Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.

§ 4
Wójt Gminy odda Bibliotece na podstawie użyczenia lokale w budynku położonym w Biesiekierzu Nr 103 posadowionym na działce nr 67 obręb Biesiekierz oraz lokal w Starych Bielicach Nr 61 na działce nr 166/1 obręb Stare Bielice, lokal w Świeminie Nr 17 na działce nr 52/1 obręb Świemino - stanowiące własność Gminy Biesiekierz, z przeznaczeniem na siedzibę, filię i prowadzenie działalności statutowej.

§ 5
Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze.zm.).

§ 6
Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr XIX / 137 / 04 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz; Uchwała Nr XXV / 195 / 05 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Opublikował: Agnieszka Hryniewicz
Publikacja dnia: 12.05.2015
Podpisał: Agnieszka Hryniewicz
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 3 319